Lidmaatschap

De contributie:

Aspiranten (t/m 14 jaar)
€ 50,- per 3 maanden

Cadetten (15-16 jaar)
€ 60,- per 3 maanden

Junioren (17-18 jaar)
€ 60,- per 3 maanden

Senioren (+19 jaar)
€ 75,- per 3 maanden

Het tarief voor een losse les bedraagt:
€ 5,-

De contributie wordt naar keuze eens per maand of eens per kwartaal automatisch geïncasseerd. Hiervoor dient een machtigingsformulier te worden ingevuld bij het aangaan van het lidmaatschap. Indien dit niet mogelijk is of niet gewenst is, kan de contributie voorafgaand aan iedere nieuwe periode van 3 maanden lidmaatschap worden overgeschreven op girorekening 4352883 ten name van Boksvereniging Arnhem Zuid, onder vermelding van de naam van het betreffende lid en de periode waar de contributie betrekking op heeft. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen en na overleg is het mogelijk de contributie contant aan de trainer te voldoen.

Het tarief voor een losse les dient voor aanvang van de les te worden voldaan.

De eerste twee trainingen kunnen gratis worden gevolgd.

Vakanties hebben geen invloed op het lesgeld per kwartaal.

Opzeggen dient schriftelijk bij de trainer te gebeuren. Je ontvangt dan een bewijs dat je hebt opgezegd. Er wordt een opzegtermijn gerekend van één volle kalendermaand tenzij middels een dokterverklaring kan worden aangetoond dat de lessen om medische reden niet meer kunnen worden gevolgd.